Stabilní hasicí zařízení

Zpracování

Zpracování projektové dokumentace SHZ

Konzultace

Poradenství v oblasti plynového hašení

Dodávka a montáž

Dodávky a instalace systémů SHZ

Prohlídky a servis

Pravidelné prohlídky a zkoušky

Stabilní hasicí zařízení Inergen /IG-541/

výrobce Fire Eater

Systém lze použít pro požární ochranu uzavřených, dobře utěsněných prostor. Systém je složen z detekční, řídicí a hasící části, které tvoří jeden funkční celek. Systém pracuje automaticky, ale lze jej aktivovat také ručně. Detekční část SHZ napojená do řídící ústředny a má za úkol zjistit případný požár na základě dvou aktivovaných detektorů. Řídicí ústředna spustí výstražnou signalizaci systému, uzavírá nebo předává signály k uzavření VZT klapek a dalších zařízení. Ústředna aktivuje hašení až po uplynutí časového zpoždění, které umožní bezpečné opuštění prostoru.

Detekční část

Pro spolehlivé odhalení požáru je dnes možno použít velice širokou škálu hlásičů. K nejpoužívanějším patří opticko-kouřové, tepelné, multifunkční, plamenné, lineární. Dále je možno použít aspirační systémy, které jsou sice cenově náročnější, ale jsou citlivější a odhalí požár dříve.

Řídicí část

Je složena z ústředny budˇ analogové nebo konvenční, která musí být vyrobena a schválena dle ČSN EN 12094-1. Na ústřednu je napojena výstražná signalizace pro stupně – předpoplach, poplach, vypouštění hasiva. Ústředna se nechá ovládat manuálními tlačítky pro aktivaci Start hašení a Stop hašení. Ústředna musí být schopna přenášet stavová hlášení porucha, předpoplach, poplach, vypouštění hasiva. Ústředna hlídá tlak hasiva a aktivuje jeho vypuštění.

Hasící část

Tato část se skládá ze zásoby hasiva Inergen v tlakových lahvích, která je kalkulována pro chráněný prostor. Dále z vypouštěcích ventilů, hadic, sběrných spojek, potrubního rozvodu zakončeného vypouštěcími hubicemi. Pro IT prostory se instalují tlumiče hluku. Součástí hasící části musí být přetlaková klapka.

Průběh požárního poplachu

Hlásiče požáru SHZ jsou zapojeny vždy ve dvou-smyčkové závislosti. To znamená, že při aktivaci jednoho hlásiče se aktivuje zvuková signalizace – předpoplach. Do prostoru je možno vstoupit a zkontrolovat – zdali se nejedná o falešný poplach, či zda není možno oheň uhasit ručním přístrojem. Pokud zjistíme, že se jedná o poplach falešný – systém  lze ručně odstavit tlačítkem Stop. V okamžiku, kdy je aktivován druhý hlásič, začne přerušovaně svítit tablo vně nad dveřmi a siréna uvnitř – poplach. Je odčítáno časové zpoždění systému před vypuštěním hasiva, které je zobrazuje na ústředně SHZ. Je nutno v co možná nejkratším čase opustit ohrožený prostor a uzavřít dveře. Tablo svítí nepřerušovaně – hasivo je vypouštěno a prostor je zaplaven. Chráněný prostor by měl zůstat po dobu 15 až 20 minut uzavřen. Osoby do něho mohou vstoupit až po následném vyvětrání a po schválení vstupu pověřenou osobou.

Systém je certifikován AO 204 TAZUS pro použití v ČR.

Další významné mezinárodní certifikáty jsou FM Global, UL, LPCB, DBI, DNV atd.

Instalaci a servis může provádět pouze osoba proškolená výrobcem.